8 สถานที่เด็ด พาเด็กเที่ยว (งานวันเด็ก 2560)

Kidss

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2560 พ่อแม่ มีสถานที่จะพาคุณลูกๆเที่ยวกันรึยังครับ หากยังไม่มี GUPAPAI มี 8 ที่เด็ดๆพาเด็กเที่ยวมาฝาก แต่ก่อนอื่นเลยเรามาดูคำขวัญวันเด็กปี 2560 กันก่อนดีกว่า ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่า “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”

1. สนามเสือป่า
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และในฐานะเป็นหน่วยงานแกนนำหลักในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้ กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สนามเสือป่า ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ภายใต้แนวคิด“ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา”ซึ่งได้จัดกิจกรรมมากมายให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์อันจะสร้างความประทับใจจากความสุขที่ไม่รู้ลืมจากแผ่นดินของพ่อ โดยกิจกรรมหลักในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1.กิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560 ในปีนี้มีจำนวน 779 คน ที่จะเข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัลและรับโอวาทจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล

2.กิจกรรมการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับเชิญเป็นประธานเปิดงาน เวลา 08.30 น.

สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการปี 2560 ใช้ชื่องาน“ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา”โดยมีแนวคิดให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้เข้าร่วมงานได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่น้อมนำแนวพระราชดำริและคำสอนของพ่อหลวง มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเปิดบูธกว่า 20 หน่วยงาน 233 บูธ โดยแบ่งเป็นสถานีต่างๆทั้งหมด 6 สถานี ได้แก่

สถานีที่ 1 เวทีกลาง (Main Stage) เป็นสถานีกิจกรรมหลักเพื่อ เฉลิมฉลองเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ  พิธีเปิดงาน สัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินดารา การเล่นเกมตอบคำถาม การแสดงต่างๆ  การมอบของขวัญวันเด็ก ฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องพระมหาชนก เป็นต้น

สถานีที่ สถานีพระอัจฉริยภาพ (King Bhumibol Adulyadej’s Talents) เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน ได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ อาทิ พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี  พระอัจฉริยภาพด้านงานศิลปะวาดภาพ / ถ่ายภาพ พระอัจฉริยภาพด้านภาษา และ พระอัจฉริยภาพด้านวรรณกรรม

สถานีที่ 3 สถานีพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เข้าใจรูปแบบและความหมายของความพอเพียง ที่แสดงถึง ความพอมี พอกิน พอใช้ของประชาชน ในทุกรูปแบบการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชน ก็สามารถเรียนรู้ถึงความพอเพียงแบบชีวิตของคนในเมืองได้ ฯลฯโดยจัดทำนิทรรศการให้ความรู้เทิดพระเกียรติ ด้านความพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ อาทินิทรรศการแปลงนาเกษตรทฤษฎีใหม่กิจกรรมจัดทำสมุดบันทึกทำมือจากกระดาษรีไซเคิลการเพาะชำต้นหญ้าแฝก และกิจกรรมงานฝีมือ

สถานีที่ 4 สถานีนวัตกรรม (Innovation) เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน ได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านการทรงงานของในหลวง ในการเป็นนักประดิษฐ์ คิดค้น และประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ มากมาย อาทิ เรือใบ กังหันน้ำชัยพัฒนา ฯลฯ  โดยจัดทำนิทรรศการให้ความรู้เทิดพระเกียรติ  พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ผ่านสถานีกิจกรรมย่อยต่างๆ  อาทิ กิจกรรมเยาวชนนักประดิษฐ์ ผ่านอุปกรณ์เครื่องต่อกีโก้ กิจกรรมห้องทดลอง (ทดลองทำน้ำมันไบโอดีเซล) และ กิจกรรมการเล่นเกมตอบปัญหา เป็นต้น

สถานีที่ สถานีธรรมมะจากพระราชา (King Bhumibol Adulyadej’sDhamma) เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นการให้ความรู้ในเรื่องของธรรมะของพระราชา ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    ทรงเป็นผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจนรอบรู้หลักธรรมอย่างละเอียด  แจ่มแจ้ง และลึกซึ้ง   โดยการจัดทำบอร์ดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการทำนุบำรุงศาสนา คำสอนของพ่อในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม  พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ผ่านสถานีกิจกรรมย่อยต่างๆ  อาทิ กิจกรรมฝึกสมาธิจากงานฝีมือกิจกรรมรับฟังธรรมจากพระราชา จากพระอาจารย์ประสงค์ปริปุณโณอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก สหรัฐอเมริกากิจกรรมเล่นเกมตอบปัญหา

สถานีที่ สถานีอิงลิชฟอร์ ฟัน (English for Fun)เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชน เพิ่มพูนความรู้จากการศึกษาเล่าเรียน ทั้งจากในตำราและในโรงเรียน หรือการเรียนรู้การใช้ชีวิต และความจำเป็นของภาษาอังกฤษ ในปัจจุบัน โดยการจัดทำบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ผ่านสถานีกิจกรรมย่อยต่างๆ  อาทิเกมCrossword ภาษาอังกฤษกิจกรรมตอบปัญหาและเล่นเกมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษกิจกรรมสนทนากับเจ้าของภาษาโดยครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง แอนดรูว์บิ๊ก พร้อมกิจกรรมเวทีตำรวจกิจกรรมจากลูกเสือ เป็นต้น

ภายในงานมีไฮไลท์ ได้แก่ นายกรัฐมนตรีแจกของขวัญให้เด็กๆ อาทิ ตุ๊กตา ของเล่น สมุดหนังสือ ขนม เป็นต้นการเขียนไปรษณียบัตร “คำสัญญา..ทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9” แล้วเขียนชื่อ-ที่อยู่ ของตัวเอง ส่งกลับไปให้ตัวเอง  ตลอดจนกิจกรรมบริเวณเวทีกลาง อาทิ การสัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินดาราการเล่นเกมตอบคำถามการแสดงต่างๆ เช่น ร้องเพลง “พระราชาในนิทาน”การมอบของขวัญของรางวัลพร้อมทั้งการฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องพระมหาชนก เป็นต้น

——————
2. ศุนย์การค้า ในเครือเซ็นทรัล

2

เพื่อร่วมฉลองกิจกรรมวันเด็ก ในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม 2560 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดย ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด กล่าวว่า งานวันเด็กในปีนี้นอกจากเด็กๆ จะได้รับความสนุกสนาน ทักษะด้านต่างๆ แล้ว ซีพีเอ็นมุ่งหวังเป็นสะพานในการถ่ายทอด ส่งต่อ และเป็นศูนย์รวมให้กับเด็กไทยทั้งประเทศ ซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นอนาคตของประเทศไทยในวันหน้า มีจิตสำนึกและเป็นพลังสำคัญที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคม

ให้น้องๆได้พบประสบการณ์แปลกใหม่แต่งเติมความฝันสนุกสนานกับเกมพร้อมรับของขวัญ ของรางวัลมากมาย ณ ศูนย์การค้าของซีพีเอ็นทั้ง 30 สาขา ตอกย้ำความเป็นศูนย์การค้า Family Entertainment อย่างแท้จริง
ศุนย์การค้าที่ร่วมจัดงาน ในเครือเซ็นทรัล
– ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
– ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา บางนา
– ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
– ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

รายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม
– www.centralworld.co.th
– www.centralplaza.co.th
– www.centralfestival.co.th

——————
3. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)

3

ขอเชิญพ่อแม่ ผู้ปกครอง พาเด็ก ๆ มาร่วมเรียนรู้อย่างสนุกสนานในงาน “เด็กดีของพระราชา” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08:30 – 16:30 น. เด็ก ๆ ร่วมกิจกรรมและเข้าชมท้องฟ้าจำลองฟรี!! มีค่าใช้จ่ายเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้น สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขี้นไป แสดงบัตรประชาชนตัวจริงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดจำหน่ายบัตร เพื่อรับสิทธ์เข้าชมท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการฟรี!!

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ภายใต้แนวคิด “เด็กดีของพระราชา” เพื่อส่งเสริมให้เด็ก และเยาวชน ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระอัจฉริยะภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และน้อมนำความรู้ตามศาสตร์ของพระราชา และพระจริยวัตรของพระองค์ มาเป็นแนวในการปฏิบัติตน และเพื่อให้เด็ก เยาวชนกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ ในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เปิดการแสดงท้องฟ้าจำลอง 9 รอบ และได้จัดเตรียมกิจกรรมหลายรูปแบบไว้บริการ โดยมีไฮไลต์ของงานเป็นกิจกรรมประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนา และการประดิษฐ์เรือใบมด เด็กและเยาวชนจะได้รับความรู้และความสนุกสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และอวกาศ และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากหน่วยงานร่วมจัดทั้งภาครัฐและเอกชน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2391 0544 และ 2392 1773 (ในเวลาราชการ)

ที่มา : http://www.sciplanet.org

——————
4. สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร

4

14 มกราคม 60 สวนสัตว์ดุสิต เชิญร่วมกิจกรรมงาน “วันเด็กแห่งชาติ”
เด็กเข้าชมสวนสัตว์ ฟรี
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ “เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
พบกับการแจกของขวัญ ของรางวัลมากมาย จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
การประกวดภาพระบายสี ในหัวข้อ “สวนสัตว์ไทย ใต้ร่มพระบารมีองค์ภูมิพล”
กิจกรรมสันทนาการด้านการให้ความรู้ เช่น กิจกรรม Zoo Bingo, กิจกรรมเกมส์อาหารสัตว์, กิจกรรมเกมส์สัตว์ป่าสงวน
และการตอบคำถามเกี่ยวกับสัตว์ป่า

ที่มา : http://www.dusitzoo.org/

——————
5. กองทัพบก

5

ภาพจาก http://hilight.kapook.com
กองทัพบก กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กรุงเทพฯ สนามเป้า วันที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.30-16.00 น. ภายใต้ชื่องาน “กองทัพบก คืนความสุขให้เด็กไทย” ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กได้มีความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน รวมถึงการแสดงยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เฮลิคอปเตอร์แบบต่าง ๆ, รถถัง, รถสายพานลำเลียง, ยานเกราะล้อยาง, รถหุ้มเกราะ, ปืนใหญ่, เรือพลังงานลม, รถพยาบาลเคลื่อนที่ เป็นต้น

——————
6. กองทัพเรือ

6

กองทัพเรือจัดกิจกกรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. ในพื้นที่ต่าง ๆ ของกองทัพเรือ จำนวน 29 หน่วย ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมมากมายให้น้องๆ ได้ชม ได้เรียนรู้ อาทิเช่น การสาธิตการบินของเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ การแสดงร่วมบิน (Paramotor) การแสดงโดดร่มของหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ การจัดแสดงอาวุธต่อสู้อากาศยานแบบต่าง ๆ การแสดงนิทรรศการอาวุธและยุทโธปกรณ์ทางทหาร เป็นต้น ที่สำคัญได้ทั้งความรู็ ความสนุกและได้อิ่มท้องด้วย พี่ๆทหารได้มีการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม และของขวัญของที่ระลึกกลับบ้านด้วยนะ

——————
7. กองทัพอากาศ ดอนเมือง

7

กองทัพอากาศ ดอนเมือง จัดกิจกกรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 14 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 08.15 – 16.00 น. ภายในงานประกอบด้วยการแสดงเครื่องบิน อาวุธยุโธปกรณ์ การจัดแสดงอากาศยานบนพื้นและการบินโชว์ ทั้งยังมีกิจกรรมให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกเพื่อรับของที่ระลึกอีกมากมาย

——————
8. สถานเสาวภา สภากาชาดไทย (สวนงู)

8

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดสวนงูให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่พาเด็กเข้าชมฟรี เนื่องจากเป็นวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 15.30 น. ภายในงานประกอบด้วย. ชมการแสดงรีดพิษงูและวีดีทัศน์ ชมการแสดงสาธิตการจับงูชนิดต่างๆ

ที่มา : http://www.redcrossfundraising.org/

Gallery

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

บทความน่าสนใจ

Scroll Up