Event : งานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดบางพูน จ.ปทุมธานี (21-30 ม.ค 66)

กูพาไปบอกงานบุญ… ชวนร่วมงาน ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต งานนี้เพื่อนๆ จะได้พบกับสินค้าสัญจร มหกรรมอาหารอร่อย ชม ชิม ช็อป การแสดง วงดนตรี แสง สี เสียงทุกค่ำคืน แล้วพบกันที่งานนะครับ

ระยะเวลาการจัดงาน : ๒๑ ∽ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖
สถานที่จัดงาน : ณ วัดบางพูน ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

๒๑ ม.ค. ๖๖ มหาหิงค์
๒๒ ม.ค. ๖๖ โจ๊กเกอร์ แฟมิลี่
๒๓ ม.ค. ๖๖ ลำไย ไหทองคำ
๒๔ ม.ค. ๖๖ ลิเกคณะ พรเทพ พรทวี
๒๕ ม.ค. ๖๖ ลิเกคณะ ลูกกบ เสียงหวาน
๒๖ ม.ค. ๖๖ ลิเกคณะ ต้อม นิรันดร์ อัญชลี
๒๗ ม.ค. ๖๖ ลิเกคณะ อดิเทพ ฟ้ารุ่ง
๒๘ ม.ค. ๖๖ ลิเกคณะ สองเทพบุตร สุดที่รัก
๒๙ ม.ค. ๖๖ น.นาฏศิลป์
๓๐ ม.ค. ๖๖ พิธีตัดหวายลูกนิมิต

• • สถานที่ตั้ง • • วัดบางพูน ตั้งอยู่เลขที่ 87 บ้านบางพูนหมู่ที่ 4 ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ 02-567-2608 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดจำนวน 17 ไร่ 1 งาน 41 ตรารางวา

• • สภาพของวัด • • ด้านทิศเหนือ ยาว 192 เมตร ติดต่อกับแม่น้ำบางหลวง-เชียงราก • • ด้านทิศใต้ ยาว 156.50 เมตร ติดต่อกับถนนสาธารณะ • • ด้านทิศตะวันออก ยาว 194 เมตร ติดต่อกับคลองบางพูน • • ด้านทิศตะวันตก ยาว 162 เมตร ติดต่อกับที่ดินเอกชน

• • พื้นที่วัด • • เป็นพื้นที่ราบลุ่ม การคมนาคมทางน้ำมีคลองแม่น้ำบางหลวง-เชียงรากผ่านด้านทิศเหนือ ทางบกมีถนนสาธารณะผ่านทางทิศใต้

• • ประวัติ • • ตามประวัติเดิม วัดบางพูน ได้สร้างขึ้นเมื่อราว พ.ศ. 2384 โดยมีเจ้าพระยาจงจัยยุทธเป็นผู้ถวายที่ดินและดำเนินการสร้างวัด และได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดบางพูน” ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพของท้องที่ซึ่งวัดนี้ตั้งอยู่ในตำบลบางพูนและติดคลองบางพูน วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2435 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 15 เมตร ยาว 26 เมตร และได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อปี พ.ศ. 2435

• • การศึกษา • • ทางวัดได้เิปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมาทุกปี นอกจากนี้แล้ว ยังได้สนับสนุนการศึกษาของชาติ โดยอนุญาตให้ทางราชการใช้สิทธิ์เหนือพื้นที่ดินของวัดสร้างโรงเรียนประชาบาล สอนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติมวัดบางพูน

วัดนี้ได้ดำเนินการก่อและปฏสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง 6.95 เมตร ยาว 21 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2493 ศาลาการเปรียญ 2 หลัง กุฏิสงฆ์สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหลังละ 4 ห้อง จำนวน 6 หลัง หอเจริญประพุทธมนต์ 2 หลัง กำแพงรอบวัดสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กยาว 20 เมตร หอสำหรับฉันภัตตาหาร 1 หลัง หอพระไตรปิฎก 1 หลัง ศาลาท่าน้ำสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง ฌาปนสถาน (เมรุ) 1 หลัง ซุ้มประตู 3 ซุ้ม วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูปปางมารศรีวิชัย สมัยสุโขทัย

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ