Event : เที่ยวงานของดีละแม เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จ.ชุมพร (23 ธ.ค – 1 ม.ค 66)

กูพาไปฝากบอก… เที่ยวงานของดีละแม เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ระยะเวลาการจัดงาน ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ∽ ๑ มกราคม ๒๕๖๖
สถานที่จัดงาน ณ สนามลุงพรตรงข้ามอาคารโชคชัย ละแมเมืองใหม่ อำเภอละแม จังหวัดชุมพร

๒๓ ธ.ค. ๖๕ รำวงสามัญชน
๒๔ ธ.ค. ๖๕ รำวงสามัญชน
๒๕ ธ.ค. ๖๕ โคโยตี้
๒๖ ธ.ค. ๖๕ วงโกปี้
๒๗ ธ.ค. ๖๕ วงกางเกง
๒๘ ธ.ค. ๖๕ วงมะลิ
๒๙ ธ.ค. ๖๕ เต็ม นาวา
๓๐ ธ.ค. ๖๕ วงมะลิ
๓๑ ธ.ค. ๖๕ เอ๋ สันติภาพ & เสือเอ บัดดี้เลิฟ
๑ ม.ค. ๖๖ เสือเอ บัดดี้เลิฟ

ประวัติความเป็นมา

อำเภอละแม เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดชุมพร นับเป็นอำเภอขนาดกลาง ได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอเป็นอำเภอเมื่อปี พ.ศ. 2514 และมีความเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และปริมาณประชากรเพิ่มขึ้นตามลำดับ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และทำการประมง

ลักษณะภูมิประเทศ

อำเภอละแมอยู่ในบริเวณที่ราบ พื้นที่ทางตะวันตกเป็นภูเขาและที่สูง ทางด้านตะวันออกเป็นชายฝั่งทะเล มีหาดทรายกว้างและยาว โดยมีสายน้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำละแม และคลองบ้านดวด เป็นสายน้ำสั้น ๆ ที่ไหลลงสู่ทะเล ทางด้านตะวันออกมีเนินเขาเล็ก ๆ บ้างเล็กน้อย พื้นที่ลุ่มหลายแห่งเคยเป็นที่นา แต่ปัจจุบันกลายเป็นสวนและที่รกร้าง เนื่องจากการทำนาให้ผลผลิตน้อย ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย

ลักษณะภูมิอากาศ

จังหวัดชุมพรเป็นเขตที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเหตุให้มีฤดูกาลเพียง 2 ฤดู คือ

1. ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงเปลี่ยนมรสุมหลังมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนกำลังลง

2. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามันเป็นมวลอากาศที่มีความชื้นสูง และเปลี่ยนเป็นลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ จึงทำให้เกิดฝนตกชุก มีปริมาณน้ำฝนอยู่ในช่วง 1,553-2,344 มิลลิเมตร


สำหรับอุณหภูมิในจังหวัดชุมพร เฉลี่ยโดยประมาณ 27.3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 34.8 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 21.6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด 97 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ยต่ำสุด 49 เปอร์เซ็นต์ ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยทั้งปี 81 เปอร์เซ็นต์

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ