Event : เที่ยวงานของดี อำเภอคอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ (20-26 ธ.ค 65)

เที่ยวงาน ของดี อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ระยะเวลาการจัดงาน วันที่ ๒๐ ∽ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
สถานที่จัดงาน ณ ถนนหน้าที่ว่าการ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

งานประเพณีของดีอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สถานที่จัด ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์ ภายในงานมีชาวบ้านร่วมฟ้อนรํา พร้อมขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่อลังการ จาก อปท.ต่างๆ โดยแต่ละขบวนสื่อให้เห็นวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวมีการประกวดพืชผลทางด้านการเกษตรของ อำเภอคอนสวรรค์

ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากยิ่งขึ้น และการออก ร้านหรรษาพาโชค หารายได้สมทบทุนการดําเนินงานของอำเภอในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคอนสวรรค์ผู้ตกทุกข์ได้รับความลําบาก

ซึ่งภายหลังเปิดงาน เป็นการแสดงรําบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแลที่ตั้งอยู่หน้าที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์และการแห่ขบวนศิลปวัฒนธรรมของดีการละเล่นพื้นเมืองที่สวยงามตระการตา ไปตามถนน ในเขตเทศบาลคอนสวรรค์โดยภายในงานมีการออกร้าน การจําหน่ายสินค่าพื้นเมืองชัยภูมิ พร้อมมหรสพสมโภชน์ให้ชมทุกคืน

Gallery

Tag

บทความน่าสนใจ